Privacy policies

Acest site utilizeaza cookies

COOKIES necesaresuntfisiere text, care suntfolosite de site-uripentrueficientizareautilizariisiimbunatatireaserviciiloroferite. Acestefisiere le gasitipe browser-uldumneavoastra, pe hard disk-uldispozitivului in functie de site-urilepe care le vizitatisifacinteractiunea cu acesteamaisigurasimairapida, deoareceisi pot amintipreferinteledumneavoastra. Site-ulnostrufoloseste cookies pentru a vadistinge de ceilaltiutilizatorisiacestlucru ne ajutasavaoferim o experientamaibunaatuncicandnavigatipe site. Datelestocateprinfisierele cookies pe site-ulnostru, nu aratadetaliipersonale cu ajutorulcarorasa se poatastabili o identitateindividuala.
Folosim cookies pentruanalizareatraficuluipe website sipentrupersonalizareacontinutului. Site-ul nu poatefunctiona la parametrinormalifarautilizarea cookies, faraacesteaaccesul la zonelesecurizate ale site-uluisaunavigarea in paginaar fi ingreunata.
Prinfolosirea cookies de statistici, putemanalizainformatiidespremodul in care folositi site-ulnostrusivomsticeimbunatatiriputem face.
Conform legii, putemstoca cookies pedispozitivuldvs, doar in cazul in care elesuntnecesarepentrunavigareape site. Perioada de expirare a acestorfisiere de tip cookie este de maximum 2 ani. Daca nu esti de acord cu folosirea cookies necesarefunctionariinormale a site-ului, vatrebuisaabandonezinavigareape site-ulnostru. Pentrudiferitealtetipuri de cookies, estenecesaracorduldumneavoastra.
Vaputetiretrageconsimtamantulprivindfisierele de tip cookie in orice moment. In acestscop, putetisablocatisaueliminatifisierele cookie, fie prinintermediulsetarilor browser-uluidvs., web sauprinutilizareaunor software-uripuse la dispozitie de terti, sauurmandinstructiunilespecificepentrucategoriile de cookies din sectiunileurmatoare. In oricesituatie, pot apareaprobleme legate de utilizareaanumitorparti ale site-ului web, dacadezactivatifisierele de tip cookie.
Acorduldumneavoastrapentrufolosirea cookies, estevalabilpentrudomeniul :http://fundatiaegm.ro/

COOKIESpentru Marketing, suntfolositepentru a stocavizitelesicautarileunuiutilizatorpe web si a-iafisaanunturirelevantesiantrenante in functie de cautarilerecente. Acest tip de cookies suntutilizate de agentiile de publicitate.
COOKIESPreferinte, permit site-uluisaaminteascainformatiiprecumlimbadvs. preferatasau zona in care vaaflati.
COOKIES Statistice, ne ajutasaintelegem cum interactioneazautilizatorii cu site-ulnostru, princolectareainformatiilor in mod anonim.
Website-ulnostrupoate include functii de comunicaresociala ,cumar fi link-uricatreFacebook,Twitter, Instagram, LinkedinsauYoutube. Acestefunctii pot stocainformatiisi pot activaunfisier tip cookie pentru o functionarecorecta.
Website-ulnostrupoateutiliza link-uricatrealte site-uripe care nu le controlam, prinurmarevasolicitamsacititi cu atentiepoliticilelor in privintadatelorpersonalesi a politicii de confidentialitate.

Google Analytics
Website-ulnostruutilizeaza Google Analytics, unserviciupentruanaliza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizeazafisiere de tip cookie pentruaajuta un anumit Website saanalizezemodul in care utilizatirespectivul Website. Informatiile generate de fisierele de tip cookie cu privire la utilizarea de catredvs. a website-ului (inclusivadresadvs. IP), vor fi transmisesistocate de Google peservere care pot fi localizate in UE, SEE si/sauStatele Unite. Google vautilizaacesteinformatii in scopulevaluariiutilizarii de catredvs. a website-ului, elaborandrapoarte cu privire la activitatea website-uluipentruoperatorii website-uluisifurnizandalteserviciireferitoare la activitatea website-uluisi la utilizareainternetului.
Dacaavetiintrebarisaunelamuriri cu privire la prelucrareasistocareadatelordvs.,saudacadoritimodificareasaustergereaacestora, varugamsa ne contactati la adresafundatiaegm@gmail.com

PutemactualizaPolitica Cookie sivavominformadespremodificariprinpostareanoiivariantepe site-ulnostru la sectiunea “Politica Cookie” Varugamsaconsultati periodic aceastasectiune, pentru a fi la curent cu oricemodificare.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentruaaccesa, corecta, stergesilimitaprelucrareadatelorpersonale (GDPR), varugamsa ne contactati la adresa de email fundatiaegm@gmail.com
Putetisolicita ca dateledvs. cucaracter personal sapoatasau nu fi utilizatesautransmisecatre un alt procesor (GDPR) la adresa de email fundatiaegm@gmail.com In cazul in care considerati ca dateledvs. personale nu au fostprotejate conform legii, avetidreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere (GDPR).